Instrukcja użytkownika systemu

Insigos
Spis treści


1. Wstęp
Baza danych gospodarczych została opracowana przed ponad dziesięciu laty i jest stale rozwijana przez zespół pracowników Ministerstwa – głównymi użytkownikami tej bazy.Powstałą bazę nazwano w skrócie BINGO (Baza INformacji GOspodarczych).W bazie danych znajdują się dane statystyczne, obejmujące wiele kategorii ekonomicznych – zapisane w postaci szeregów czasowych.Aktualnie istniejące dane stanowią szeregi czasowe: Kategorie ekonomiczne występują w układach jedno- i wieloprzekrojowych.
Nowa koncepcja dostępu do bazy BINGO
CISG jest w trakcie opracowywania nowego systemu przeglądania danych "INSIGOS" w oparciu o technologię WEB-ową. Wybór tej technologii podyktowany został przede wszystkim jej elastycznością i prostotą użytkowania. Szczególnie chodzi tu o łatwy dostęp do zasobów bazy przez użytkowników sieci Intranet/Internet za pośrednictwem zwykłych przeglądarek WWW, dostępnych na każdym komputerze zarówno w Urzędzie jak i poza Urzędem pod warunkiem posiadania uprawnień. Użytkownik jest identyfikowany na podstawie identyfikatora i hasła. W zależności od zdefiniowanych uprawnień – ma dostęp do danych o właściwym poziomie szczegółowości. Przeglądarka powstawaje etapami i sukcesywnie jest udostępniana odbiorcom. W pierwszej kolejności zaimplementowana zostanie możliwość przeglądania najczęściej wykorzystywanych zestawień z modułów HANDEL ZAGRANICZNY oraz POLGOS.  Aktualny zakres danych znajduje się na ekranie  "Zakres danych". Dynamiczny sposób prezentacji zakresu danych zawartych w INSIGOSIE wyświetla informacje dotyczące poszczególnych modułów danych jak:
Nowy sposób korzystania z zasobów BD BINGO:
Podstawową formę przeglądania danych bazy BINGO będą stanowić tzw. raporty dynamiczne. Układ zestawienia i parametry, określające zakres informacji, użytkownik określi online przy pomocy kryteriów wyboru zamieszczonych na stronach WWW. Wówczas system pobierze dane z bazy i wyświetli je na ekranie użytkownika. Raport będzie można wydrukować lub wyeksportować do pliku. . Drugą formą udostępniania danych będą tzw. raporty statyczne. Podobnie jak w dotychczasowej aplikacji intranetowej „POLGOS-RAPORTY”, na stronach WWW będą umieszczane wykazy wcześniej opracowanych raportów (pobranie takiego raportu nie wymaga podawania parametrów).

2. Handel Zagraniczny Polski
2.1 Handel Zagraniczny Polski - dane statystyczne
Moduł ten został opracowany na podstawie danych statystycznych GUS, dla bieżących potrzeb analitycznych. Przedstawia dane porównawcze w zakresie polskiego handlu zagranicznego w układach: Po wejściu na zakładkę Dane i wybraniu rodzaju układu użytkownik powinien wybrać następujące parametry: W chwili obecnej można otrzymać zestawienia dla pierwszych miesięcy 2009 roku na tle analogicznego okresu 2008 roku. Sukcesywnie będą opracowywane dane z lat poprzednich (2000 - 2007).
Ponadto opracowano dane przedstawiające wielkości obrotów sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na tle Polski ogółem. Raporty można otrzymać podając następujące parametry:
Po wyświetleniu zestawienia można zmienić układ tabeli zaznaczając lub odznaczając listę wymiarów w główce.
W raportach statycznych (pliki Excel) można pobrać dane o liczbie eksporterów i importerów wg wielkości jednostki oraz o liczbie przedsiębiorstw w obrotach z Unią Europejską.

1. F-01/I-01 - Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe
Aktualizacja: kwartalnie

W celu pobrania danych dotyczących sprawozdania F-01 należy "kliknąć" na stronie zawierającej odnośniki do danych (pozycja menu głównego: | Dane |) jeden z 4 odnośników:
W przypadku układu 1-przekrojowego użytkownik może oglądać dane wg sprawozdania F-01 dla: Polski ogółem, wybranych województw, wybranych klasyfikacji PKD (sekcji, działów, klas, grup) lub sektorów w jednej z wybranych zbiorowości.

Wybór kategorii F-01

Aby wybrać interesującą użytkownika kategorię F-01 (bądź wiele kategorii) należy zaznaczyć odpowiednie pozycje na drzewie Kategorie.
Uwaga! Nie zaznaczenie żadnej kategorii spowoduje domyślny wybór wszystkich kategorii ze sprawozdania F-01.

Wybór przekroju

Wybór odpowiedniej pozycji przekroju odbywa się analogicznie do wyboru kategorii. Z tym, że użytkownik ma możliwość wyboru całej gałęzi drzewa, np. wszystkich Sekcji PKD. W przypadku wyboru wielu pozycji przekroju należy zaznaczyć dokładnie jedną kategorię. Wybór pozycji przekroju jest obligatoryjny.

Wybór okresu

Aby zaznaczyć jeden okres należy kliknąć w wybraną pozycję znajdującą się na liście Okresy. W celu zaznaczenia wielu kolejnych lat użytkownik powinien nacisnąć lewy przycisk myszy nad pierwszym interesującym go okresem, a następnie nie zwalniając przycisku przeciągnąć kursor do okresu końcowego, który go interesuje. W celu wyboru różnych (niekoniecznie kolejnych) okresów, należy klikać na poszczególne okresy trzymając jednoczśnie wciśnięty na klawiaturze przycisk [Ctrl].

Dynamika, wyświetlanie kodów kategorii i kodów przekroju

Użytkownik może zaznaczyć opcjonalne pole Dynamika, ale tylko w przypadku wyboru co najmniej dwóch okresów. W takim przypadku w tabeli z danymi pojawią się dodatkowe kolumny z wyliczoną dynamiką dla wszystkich okresów wybranych przez użytkownika.
Uwaga! Dynamika liczona jest jedynie dla kategorii, które nie są wyliczalnymi wskaźnikami (np. "tys. zł", "osoby", itp.) Dla kategorii wskaźnikowych (typu "%", "jn") wyliczana jest różnica danego roku do roku poprzedniego.

Zaznaczenie opcjonalnych pól Wyświetlaj kody kategorii i/lub Wyświetlaj kody pozycji spowoduje dodanie do tabeli wynikowej z danymi, kolumn zawierających kody wyświetlanych pozycji (np. 02 przy województwie dolnośląskim, C przy sekcji PKD górnictwo).
Po poprawnym zdefiniowaniu preferencji wyboru danych należy nacisnąć przycisk [ Pobierz dane ]. Wyświetlona zostanie strona z tabelą wynikową odpowiadającą zaznaczonym prametrom. W przypadku układu 2-przekrojowego użytkownik może oglądać dane bardziej szczegółowe, np. wybrany sektor własności w rozbiciu na dowolnie wybrany przekrój: PKD lub Polskę ogółem.

2. F-02 - Statystyczne sprawozdanie finansowe
Aktualizacja: rocznie

W celu pobrania danych dotyczących sprawozdania F-02 należy "kliknąć" na stronie zawierającej odnośniki do danych (pozycja menu głównego: | Dane |) jeden z 4 odnośników:
W przypadku układu 1-przekrojowego użytkownik może oglądać dane wg sprawozdania F-02 dla: Polski ogółem, wybranych województw, wybranych klasyfikacji PKD (sekcji, działów, klas, grup) lub sektorów w jednej z wybranych zbiorowości.

Wybór kategorii F-02

Aby wybrać interesującą użytkownika kategorię F-02 (bądź wiele kategorii) należy zaznaczyć odpowiednie pozycje na drzewie Kategorie.
Uwaga! Nie zaznaczenie żadnej kategorii spowoduje domyślny wybór wszystkich kategorii ze sprawozdania F-02.

Wybór przekroju

Wybór odpowiedniej pozycji przekroju odbywa się analogicznie do wyboru kategorii. Z tym, że użytkownik ma możliwość wyboru całej gałęzi drzewa, np. wszystkich Sekcji PKD. W przypadku wyboru wielu pozycji przekroju należy zaznaczyć dokładnie jedną kategorię. Wybór pozycji przekroju jest obligatoryjny.

Wybór zakresu lat

Aby zaznaczyć jeden rok należy kliknąć w wybraną pozycję znajdującą się na liście Okres. W celu zaznaczenia wielu kolejnych lat użytkownik powinien nacisnąć lewy przycisk myszy nad pierwszym interesującym go okresem, a następnie nie zwalniając przycisku przeciągnąć kursor do okresu końcowego, który go interesuje. W celu wyboru różnych (niekoniecznie kolejnych) okresów, należy klikać na poszczególne okresy trzymając jednoczśnie wciśnięty na klawiaturze przycisk [Ctrl].

Dynamika, wyświetlanie kodów kategorii i kodów przekroju

Użytkownik może zaznaczyć opcjonalne pole Dynamika, ale tylko w przypadku wyboru co najmniej dwóch lat. W takim przypadku w tabeli z danymi pojawią się dodatkowe kolumny z wyliczoną dynamiką dla wszystkich okresów wybranych przez użytkownika.
Uwaga! Dynamika liczona jest jedynie dla kategorii, które nie są wyliczalnymi wskaźnikami (np. "tys. zł", "osoby", itp.) Dla kategorii wskaźnikowych (typu "%", "jn") wyliczana jest różnica danego roku do roku poprzedniego.

Zaznaczenie opcjonalnych pól Wyświetlaj kody kategorii i/lub Wyświetlaj kody pozycji spowoduje dodanie do tabeli wynikowej z danymi, kolumn zawierających kody wyświetlanych pozycji (np. 02 przy województwie dolnośląskim, C przy sekcji PKD górnictwo).
Po poprawnym zdefiniowaniu preferencji wyboru danych należy nacisnąć przycisk [ Pobierz dane ]. Wyświetlona zostanie strona z tabelą wynikową odpowiadającą zaznaczonym parametrom.
3. KZ - Sprawozdanie podmiotów z kapitałem zagranicznym
Aktualizacja: rocznie

W celu pobrania danych dotyczących sprawozdania KZ należy "kliknąć" na stronie zawierającej odnośniki do danych (pozycja menu głównego: | Dane |) jeden z 2 odnośników:
W przypadku układu 1-przekrojowego użytkownik może oglądać dane wg sprawozdania KZ dla: Polski ogółem, wybranych województw, wybranych klasyfikacji PKD (sekcji i/lub działów) w jednej z 4 wybranych zbiorowości.

Wybór kategorii KZ

Aby wybrać interesującą użytkownika kategorię KZ (bądź wiele kategorii) należy zaznaczyć odpowiednie pozycje na drzewie Kategorie.
Uwaga! Nie zaznaczenie żadnej kategorii spowoduje domyślny wybór wszystkich kategorii ze sprawozdania KZ.

Wybór przekroju

Wybór odpowiedniej pozycji przekroju odbywa się analogicznie do wyboru kategorii. Z tym, że użytkownik ma możliwość wyboru całej gałęzi drzewa, np. wszystkich Sekcji PKD. Wybór pozycji przekroju jest obligatoryjny.

Wybór zakresu lat

Aby zaznaczyć jeden rok należy kliknąć w wybraną pozycję znajdującą się na liście Okres. W celu zaznaczenia wielu kolejnych lat użytkownik powinien nacisnąć lewy przycisk myszy nad pierwszym interesującym go okresem, a następnie nie zwalniając przycisku przeciągnąć kursor do okresu końcowego, który go interesuje. W celu wyboru różnych (niekoniecznie kolejnych) okresów, należy klikać na poszczególne okresy trzymając jednoczśnie wciśnięty na klawiaturze przycisk [Ctrl].

Dynamika, wyświetlanie kodów kategorii i kodów przekroju

Użytkownik może zaznaczyć opcjonalne pole Dynamika, ale tylko w przypadku wyboru co najmniej dwóch lat. W takim przypadku w tabeli z danymi pojawią się dodatkowe kolumny z wyliczoną dynamiką dla wszystkich okresów wybranych przez użytkownika.

Zaznaczenie opcjonalnych pól Wyświetlaj kody kategorii i/lub Wyświetlaj kody pozycji spowoduje dodanie do tabeli wynikowej z danymi, kolumn zawierających kody wyświetlanych pozycji (np. 02 przy województwie dolnośląskim, C przy sekcji PKD górnictwo).
Po poprawnym zdefiniowaniu preferencji wyboru danych należy nacisnąć przycisk [ Pobierz dane ]. Wyświetlona zostanie strona z tabelą wynikową odpowiadającą zaznaczonym parametrom.
W przypadku układu 2-przekrojowego sprawozdania KZ, użytkownik może oglądać dane dla dowolnie wybranych województw w rozbiciu na dowolnie wybrane sekcje PKD w jednej z 3 wybranych zbiorowości. Wybór poszczególnych pozycji 1 i 2 przekroju odbywa się analogicznie do wyboru danych na stronie z parametrami dla danych 1-przekrojowych KZ.
4. SP-3 - Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw
Aktualizacja: rocznie

W celu pobrania danych dotyczących sprawozdania KZ należy "kliknąć" na stronie zawierającej odnośniki do danych (pozycja menu głównego: | Dane |) jeden z 2 odnośników:
Użytkownik może oglądać dane wg sprawozdania SP-3 dla: Polski ogółem, wybranych województw, wybranych klasyfikacji PKD (sekcji i/lub działów). Sprawozdanie SP-3 dotyczy małych przedsiębiorstw (do 9 zatrudnionych) w związku z czym nie ma tutaj wyboru zbiorowości.

Wybór kategorii SP-3

Aby wybrać interesującą użytkownika kategorię SP-3 (bądź wiele kategorii) należy zaznaczyć odpowiednie pozycje na drzewie Kategorie.
Uwaga! Nie zaznaczenie żadnej kategorii spowoduje domyślny wybór wszystkich kategorii ze sprawozdania SP-3.

Wybór przekroju

Wybór odpowiedniej pozycji przekroju odbywa się analogicznie do wyboru kategorii. Z tym, że użytkownik ma możliwość wyboru całej gałęzi drzewa, np. wszystkich Sekcji PKD. Wybór pozycji przekroju jest obligatoryjny.

Wybór zakresu lat

Aby zaznaczyć jeden rok należy kliknąć w wybraną pozycję znajdującą się na liście Okres. W celu zaznaczenia wielu kolejnych lat użytkownik powinien nacisnąć lewy przycisk myszy nad pierwszym interesującym go okresem, a następnie nie zwalniając przycisku przeciągnąć kursor do okresu końcowego, który go interesuje. W celu wyboru różnych (niekoniecznie kolejnych) okresów, należy klikać na poszczególne okresy trzymając jednoczśnie wciśnięty na klawiaturze przycisk [Ctrl].

Dynamika, wyświetlanie kodów kategorii i kodów przekroju

Użytkownik może zaznaczyć opcjonalne pole Dynamika, ale tylko w przypadku wyboru co najmniej dwóch lat. W takim przypadku w tabeli z danymi pojawią się dodatkowe kolumny z wyliczoną dynamiką dla wszystkich okresów wybranych przez użytkownika.
Uwaga! Dynamika liczona jest jedynie dla kategorii, które nie są wyliczalnymi wskaźnikami (np. "tys. zł", "osoby", itp.) Dla kategorii wskaźnikowych (typu "%", "jn") wyliczana jest różnica danego roku do roku poprzedniego.

Zaznaczenie opcjonalnych pól Wyświetlaj kody kategorii i/lub Wyświetlaj kody pozycji spowoduje dodanie do tabeli wynikowej z danymi, kolumn zawierających kody wyświetlanych pozycji (np. 02 przy województwie dolnośląskim, C przy sekcji PKD górnictwo).
Po poprawnym zdefiniowaniu preferencji wyboru danych należy nacisnąć przycisk [ Pobierz dane ]. Wyświetlona zostanie strona z tabelą wynikową odpowiadającą zaznaczonym parametrom.

4. Katalogi
Informacje o pozycjach klasyfikacji ( m.in. GUS-owskidh ) można wyświetlić poprzez wywołanie pozycji menu [Katalogi]
w menu głównym na stronie startowej systemu.
Przykładowe katalogi to np.:

5. Zakresy danych
Informacje o szeregach czasowych można wyświetlić klikając przycisk [Zakres danych] w menu głównym na stronie startowj systemu.
Zostanie wtedy wyświetlone zestawienie, które w sposób dynamiczny pobiera miesiące ,kwartały i lata początkowe lub końcowe dla poszczególnych modułów.

Informacje dotyczące poszczególnych modułów danych jak: - nazwa modułu - rodzaj danych (miesięczne, kwartalne, roczne) - okres początkowy i końcowy danych - stan danych (przykładowy komunikat: „Dane w aktualizacji”, „ Dane wstępne przed zatwierdzeniem przez GUS”, „Dane zatwierdzone przez GUS będą dostępne najwcześniej 17 lipca 2008 roku” itp.)

6. Przeglądarka Regon
W tym module użytkownik systemu ma możliwość wyświetlenia listy podmiotów gospodarczych z tabeli REGON.
Lista ta może zawieraćpełną informację o przedsiębiorstwie (wskażnik wielkości, formę prawną, formę własnmości itp.) lub wyłacznie dane podstawowe (nazwę i adres)
Może on dokonać wyboru wg jednego lub kilku parametrów :
Liczba podmiotów na liście nie może przekraczać 5 000. W przypadku, gdy jest większa , system wygeneruje informację o tym,że należy podać dodatkowe parametry.
Do tego moduły mają dostęp pracownicy MG , którzy uprawnieni są do danych Identyfikowalnych chronionych.
7. Raporty Crystal Reports (wydruki)
Wyświetlony raport można wydrukować na dwa różne sposoby, poprzez:

Drukowanie w systemie Insigos wymaga zezwolenia na otwieranie wyskakujących okienek dla adresu www.insigos.mg.gov.pl. W przypadku, gdy okienka są blokowane przeglądarka wyświetli komunikat. Po kliknięciu w ten komunikat należy zezwolić witrynie na otwieranie okienek. Taki przypadek przedstawiono na poniższym rysunku:

 

Wydruk PDF - po wciśnięciu ikony drukarki, należy określić strony, które będą drukowane (wszystkie lub zakres) i potwierdzić przyciskiem OK.Po krótkiej chwili wyświetlony zostanie raport z wybranymi stronami w nowym oknie.
Raport ten moze zostać zapisany (poprzez naciśnięcie ikony z dyskietką) do pliku PDF lub wydrukowany (ikona z drukarką) i wyświetlone zostanie standardowe okno opcji wydruków z listą dostępnych drukarek.

Wydruk ActiveX
- umożliwia szybsze drukowanie (z pominięciem etapu konwersji do dokumentu PDF) wymaga jednak zainstalowanej kontrolki ActiveX na komputerze użytkownika. Jeśli dodatek nie został zainstalowany to przeglądarka zaproponuje jego instalację. Wymaga to zgody użytkownika na pobranie i instalację. Instalacja wykonywana jest tylko raz. Przy następnym wydruku od razu zostanie wyświetlone standardowe okno wydruków.

Instalacja formantu ActiveX - do zainstalowania formantu ActiveX niezbędne jest odblokowanie wyskakujących okienek dla systemu Insigos tak jak to pokazano na początku tego rozdziału. Po ustawienia rodzaju wydruków na ActiveX i kliknieciu na ikonie drukowania należy cierpliwie odczekać chwilę (może to zająć od kiklu do kilkudziesięciu sekund) na wyświetlenie okna z monitem o zezwolenie na instalację formantu ActiveX. Jeżeli wyświetlony zostanie komunikat podobny do przedstawionego na rysunku poniżej:należy w menu przeglądarki wywołać Narzędzia -> Opcje Internetowe i wybrać zakładkę "Zabezpiczenia", a następnie kliknąć przycisk "Poziom niestandardowy..." (rys. poniżej)Następnie należy znaleźć sekcję "Formanty ActiveX i dodatki plug-in" i włączyć opcję "Automatyczne monitowanie dla formantów ActiveX" pozostałe opcje powinny pozostać bez zmian. W przypadku dalszych problemów należy ustawić opcje ActiveX tak jak to pokazano na rysunku i zatwierdzić zmiany przyciskiem OK.Teraz należy ponownie wywołać wydruk typu "ActiveX" na raporcie i odczekać na otwarcie okna takiego jak przedstawiono poniżej, po czym kliknąć przycisk "Zainstaluj".Po instalacji kontrolki wydruki powinny działać za każdym razem i bez konieczności konwersji do PDF.